סכסוך עבודה בבצלאל

מרצי בצלאל קובלים על פגיעה בתנאי העסקה של מרצים, אפליית נשים בקבלת משרות וקידום במוסד, עיכוב והלנת שכר, אי-טיפול בתלונות על הטרדות מיניות, התעלמות משיקולים מקצועיים בקבלת החלטות ועוד

ארגון המרצים בבצלאל הכריז היום (שני) על סכסוך עבודה. במכתב שנשלח למרצים/ות במוסד צויינו הסיבות להכרזה, ובכללן תנאי העסקה של מרצים, אפליית נשים בקבלת משרות וקידום במוסד, עיכוב והלנת שכר, אי-טיפול בתלונות על הטרדות מיניות, התעלמות משיקולים מקצועיים בקבלת החלטות ועוד. לפני שנתיים הוכרז סכסוך עבודה במוסד, שלווה בהליכים משפטיים, הסתיים בביטול החלטות הפיטורים שקיבלה ההנהלה, והוביל לבסוף להתפטרות הנשיאה פרופ׳ אווה אילוז וסגניתה ד״ר טל בן-צבי.

מצ״ב המכתב שנשלח היום מארגון המרצים.

לכבוד פרופ' עדי שטרן נשיא בצלאל

שלום רב,

הנדון: הכרזת סכסוך עבודה בבצלאל

בשנים האחרונות, אך ביתר שאת במהלך השנה האחרונה, התקבלו בארגון המרצים תלונות חמורות ממרצים רבים במגוון רחב של נושאים הנוגעים לתנאי עבודתו של סגל המרצים בכמה מהמחלקות בבצלאל וכן בנושאים כלליים הנוגעים לאקדמיה כולה.
הפניות לגורמים שונים בהנהלת האקדמיה הן ע"י חלק מהמרצים עצמם והן מטעם נציגי הארגון לא נענו בצורה עניינית או שלא נענו כלל, ולצערנו הרב חלק ניכר מהתלונות לא טופל עד עצם היום הזה.

לאור זאת מכריז ארגון המרצים על סכסוך עבודה. אנו כמובן נשמח להיפגש בהקדם האפשרי איתך ו/או עם כל גורם נוסף בהנהלת האקדמיה שיוכל לסייע לפתרונם של הנושאים שעל הפרק.

בברכה
חברי וועד ארגון מרצי בצלאל
רצ"ב פירוט העילות המצטברות לסכסוך העבודה ודרישות ארגון המרצים לפתרונן.
1. אי קידום סגל המרצים רקע: קידומם של מרצים רבים שהיו אמורים, ראויים או יכולים לקבל העלאה בדרגתם האקדמית מעוכב מסיבות לא ענייניות. ראשי המחלקות הנוגעים בדבר אינם מגלים יוזמה בנושא הזה ואינם מסייעים למרצים בהכנת תיקים לוועדת מינויים, הם אינם מטפלים בקידום הליכי מינוי קיימים, ולעיתים אף מכשילים את הליכי הקידום וההעלאה בדרגה. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת האקדמיה לבדוק באופן מיידי יחד עם נציגי ארגון המרצים, את רשימת המרצים המיועדים ו/או הראויים לקידום לברר מהן הסיבות לעיכוב הטיפול בקידומם, ולטפל באופן מיידי בהסרת החסמים. בנוסף, יש לצרף לוועדת המינויים נציג של הארגון בדרגת פרופ'.

2. אפליית נשים ואי חלוקה שוויונית של משרות ההוראה רקע: מרצים ומרצות מקבלים תגמול שונה וחלקי משרות שונות עבור אותה עבודת הוראה באופן המפלה את חלקם לרעה ללא כל סיבה אקדמית או מקצועית. תופעה דומה מתקיימת גם במינויים לתפקידים שונים. דרישת ארגון המרצים: יש להקים בכל מחלקה וועדת מינויים מחלקתית בה יהיה חבר גם נציג ארגון המרצים. וועדה זו תמליץ על שיבוץ למשרות מתפנות, על קידום מרצים ועל איוש לתפקידים שונים במחלקות השונות ותדאג באופן מיוחד לקידום נשים ולתיקון עוולות קיימות.

3. אי טיפול בתלונות על הטרדות מיניות ועל ניצול יחסי מרות רקע: בארגון המרצים התקבלו תלונות חמורות ממרצים רבים בנושאים אלו. הפניות לגורמים באקדמיה הן ע"י חלק מהמרצים עצמם, הן ע"י גורמים שלישיים, והן מטעם הארגון לא נענו בצורה עניינית או שלא נענו כלל, וחלק מהתלונות לא טופלו עד עצם היום הזה או שהושתקו וטויחו באמצעות הסכמים חשאיים המחפים על מחדלים חמורים ועל אנשים שמקומם אינו באקדמיה. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת האקדמיה לטפל באופן מיידי וללא משוא פנים בכל התלונות בנושא הטרדה מינית וניצול יחסי מרות שהצטברו על שולחנה בשנים האחרונות, להסיק את המסקנות הנדרשות כלפי הנוגעים בדבר ולדווח למתלוננים על תוצאות הטיפול בתלונתם.

4. עיכוב בתשלום משכורות והלנת שכר מרצים רקע: בבצלאל התגלו תופעות של הלנת שכר, וחלקים ממשכורותיהם של מרצים אינן משולמים בזמן באופן שרירותי וללא כל סיבה. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת האקדמיה לברר מהן הסיבות לתופעות אלו, לדווח לארגון המרצים על הממצאים, ולהבטיח שאירועים מסוג זה לא יישנו.

5. קבלת החלטות שרירותיות בנוגע לשיבוץ ולמינוי מרצים רקע: בארגון המרצים התקבלו תלונות רבות הנוגעות לתהליכי המינויים והשיבוצים לתפקידי הוראה והנחייה בתוך המחלקות, על מינויים בלתי מתאימים, על העדפת מקורבים ללא קשר לכישוריהם או לתפקודם, על חוסר התחשבות בהישגים אקדמיים ומקצועיים של מרצים כחלק מהליך המינוי ועוד. דרישת ארגון המרצים: יש לנסח מחדש את נספח ו' "המחלקה" בתקנון בצלאל ולהרחיב את מספר השותפים בקבלת החלטות בתוך המחלקות באופן שיימנעו תופעות של שרירות לב ושיקולים בלתי ענייניים במינויים לתפקידים ובשיבוץ מרצים לתפקידי הוראה. יש להקים מנגנונים לאיזון ובקרה על תהליכים אלו יחד עם מתן אפשרות פנייה של מרצים לוועדה אקדמית עליונה שתמונה ע"י הסנאט.

6. התעלמות מצרכים מקצועיים ואמנותיים של המרצים רקע: בארגון המרצים התקבלו תלונות לגבי החלטות שרירותיות הפוגעות בעבודתם המקצועית והאמנותית של המרצים בבצלאל. דרישת ארגון המרצים: יש להרחיב את מעגל מקבלי ההחלטות בתוך המחלקות לפורומים רחבים יותר ולהקנות סמכויות משמעותיות לוועדות ההוראה, למועצות המחלקות ולסנאט האקדמיה, כך שניתן יהיה לבלום החלטות שרירותיות מסוג זה.

7. הרעה משמעותית בתנאי ההוראה של המרצים ובהתפתחותם האקדמית רקע: בשנים האחרונות חלה הרעה משמעותית ביחס המספרי בין סטודנטים לבין אסיסטנטים ומרצים הגורמת לצמצום של זמן ההנחיה המוקדש לכל סטודנט ולפגיעה קשה ברמה האקדמית בבצלאל כשבנוסף לכך מוקצים למרצים חללים פיזיים בלתי אפשריים להוראה. מעבר לכך מתעצמת התופעה של בלימת התפתחותם האקדמית של המרצים, של אי מסירת מידע חיוני המגיע לכדי פגיעה בעבודתם האקדמית, ובמקרים מסוימים עד כדי יצירת סביבת עבודה עוינת. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת בצלאל לבצע בדיקה דחופה בנושאים אלה מול הגורמים האחראיים לתופעות אלו במחלקות השונות, ולבצע תיקונים מיידים שישיבו את המצב לקדמותו, וזאת לפני שילכו ויחמירו תהליכים מטרידים כגון צניחה משמעותית של מספרי המועמדים במספר מחלקות וייגרמו לאקדמיה נזקים בלתי הפיכים.

8. חוסר שקיפות רקע: בבצלאל מתפתחת תרבות של חוסר שקיפות והסתרת מידע שיטתית כשגורמים מסוימים נמנעים באופן קבוע מלהעביר לסגל המרצים מסמכים ופרוטוקולים גם כשהם מתבקשים במפורש לעשות כך וגם כשהם מחויבים לעשות כך על פי תקנון בצלאל. פרוטוקולים של מועצות המחלקות וועדות ההוראה אינם מופצים באופן סדיר לציבור המרצים, כמו גם תוצאות תעדוף, משובים וכיו"ב. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת בצלאל לחזק באופן מיידי את מוסד ביקורת הפנים בבצלאל הסובל מחולשה ומחוסר תפקוד. יש להחליף בדחיפות את מבקרת הפנים ולמנות מבקר בעל סמכויות מטעם חבר הנאמנים שיוכל לטפל באופן מיידי בכל הפרה של התקנון או של הסכמי העבודה ע"י בעלי תפקידים בבצלאל.

9. פגיעה מתמשכת במרצי היחידה הבין תחומית החדשה רקע: בארגון המרצים התקבלו תלונות על כך שלמרות החלטות הסנאט המחייבות, היחידה הבין תחומית אינה מנוהלת באופן שוטף מבחינה אקדמית ומבחינה לוגיסטית, אין לה מנהיגות מקצועית ואקדמית, והמרצים המלמדים בה חשים זלזול ואי התייחסות לעבודתם המסורה. דרישת ארגון המרצים: על ההנהלה לפרסם את כל המידע האקדמי הנדרש למרצי היחידה, לערוך איתם פגישות עבודה סדירות, ולנהל את היחידה אקדמית, מקצועית וחינוכית על פי הנחיות הסנאט של בצלאל, כך שתיווצר אפשרות לעבודה סדירה ולשיתופי פעולה אקדמיים.

10. פגיעה במעמד עמיתי ההוראה רקע: בארגון המרצים התקבל מידע על אפליה לרעה בתנאיהם של עמיתי ההוראה בבצלאל לעומת מוסדות אחרים ועל אי שמירת רצף העסקתם של חלק מהם במעמד זה, וזאת בניגוד לסיכומים קודמים של ארגון המרצים והנהלת בצלאל. דרישת ארגון המרצים: יש לעדכן את הסכם העבודה הקיים ולהוסיף לו פרק העוסק בעמיתי ההוראה בו יובטחו מעמדם ורצף העסקתם, ישופרו תנאי עבודתם ותנאי הסף כמקובל במוסדות אחרים ויפתחו בפניהם אפשרויות נוספות כגון יציאה לחל"ת וכיו"ב.

11. פגיעה חמורה במרצה בכיר רקע: בארגון המרצים התקבלה תלונה על פגיעה קשה ומתמשכת במרצה בכיר שנעשתה במשולב ע"י מספר גורמים בבצלאל במהלך השנים האחרונות וגרמה לו עוול אישי כבד ובלתי מוצדק, כמו גם לנזק כספי ניכר ולפגיעה בקידומו ובמעמדו האקדמי. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת בצלאל להקים ועדת חקירה בלתי תלויה מטעם חבר הנאמנים שתבדוק את כל פרטי הפרשה מתחילתה ועד סופה, תחקור את התנהלותם של כל המעורבים, תסיק את המסקנות הנדרשות כלפיהם הן במישור האישי והן במישור הציבורי ותפצה את המרצה הבכיר על העוול והנזק הכספי שנגרם לו. דו"ח ועדת החקירה יפורסם לעיונו של כל ציבור המרצים בבצלאל.

12. פגיעה במרצים המביעים ביקורת ופועלים לתיקון עוולות בבצלאל רקע: בבצלאל מתפתחת בשנים האחרונות תופעה מדאיגה המצביעה לכאורה על פגיעה מכוונת ונקמנית במרצים המביעים ביקורת, כך שתנאי עבודתם ומעמדם האקדמי של מרצים אלה נפגעים ללא כל סיבה, וזאת ללא כל תגובה מצידה של הנהלת האקדמיה. דרישת ארגון המרצים: על הנהלת בצלאל להתייחס באופן יסודי ומעמיק לכל תלונה המגיעה אליה ולדאוג להגן על המתלוננים מפני פעולות נקם של אלה שהביקורת הופנתה כלפיהם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *