"קול קורא": הכנסת תרכוש יצירות של אמנים ישראלים

קריאה לאמנים ישראלים להציע את יצירותיהם ולהצטרף לעבודות מאוסף האומנות המוצג ברחבי המשכן. מנכ"ל הכנסת אלברט סחרוביץ: "יש חשיבות רבה לכך שמעבר לפעילות הפרלמנטרית הכנסת תקדם גם את היצירה הישראלית"

 

מטרות

בשנים האחרונות פעלה הכנסת להרחבת אוסף האמנות שלה ולהעשרתו ביצירות אמנות ישראלית עכשווית. כעת הכנסת שבה ומפרסמת קול קורא לאמנים ישראלים להציע עבודות פרי יצירתם לרכישה עלידי הכנסת כדי שיוצגו במרחב הציבורי שלה. העבודות שהכנסת מבקשת לרכוש הן עבודות דוממדיות שייתלו על קירות משכן הכנסת.

בחירת העבודות

הכנסת מינתה ועדת שיפוט ציבורית להליך הבחירה, והיא המופקדת על בחינת העבודות (להלן: הוועדה הציבורית). בוועדה חברים שלושה נציגי ציבור בעלי מומחיות בתחומי האמנות: ד"ר נעם גל, גב' נירית נלסון, וגב' סאלי הפטל נוה.

את הוועדה מרכזת ראש תחום בכיר אמנות בכנסת, גב' שרון סופר.

רכישת היצירות תיעשה בהתאם להמלצתה של הוועדה הציבורית, אשר תנחה עצמה בבחירת העבודות המומלצות לרכישה, בהתחשב ברמה האמנותית של היצירה ובמקוריותה, במוניטין של האמן, באיכות העבודה, בעמידות החומרים ובהתאמת היצירה להגשמת הפרויקט.

זכאות להגשת הצעה

להלן תנאי הזכאות המצטברים להשתתפות בהליך:

 1. אמנים אזרחי ישראל או תושבי ישראל, המתגוררים בה דרך קבע.

 2. אמנים אשר השתתפו בעבר בתערוכת יחיד אחת או בשתי תערוכות קבוצתיות לכל הפחות, במוזאונים או בגלריות בארץ או בעולם.

 3. אמנים אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בתחומי האמנות הפלסטית בחמש השנים האחרונות לפחות.

מחיר העבודה

האמנים יצרפו לכל עבודה את מחירה. טווח המחירים שהוועדה הציבורית רשאית לבחון הוא בין 2,000 ש"ח ל-18,000 ש"ח (כולל מע"מ). הוועדה לא תתחשב בהצעות שיחרגו מטווח המחירים האמור. יובהר כי המחיר הוא עבור יצירה מוגמרת בתהצבה (כולל הדפסה, מסגור או אופן הפקה אחר).

אופן ההגשה

אמנים המבקשים להשתתף בהליך זה ימלאו את הטופס המיועד לכך וישלחו את דימויי העבודות המוצעות לרכישה עלפי הדרישות שלהלן:

 1. טופס מלאשיכלול קורות חיים (כולל פירוט הפעילות המקצועית בתחום האמנות הפלסטית בחמש השנים האחרונות ובכלל זה פירוט תערוכות שבהן השתתף האמן) והצהרת אמן (artist statement) בהיקף של עד 400 מילה, המתייחסת לעבודות המוצעות לרכישה.

 2. קובץ אלקטרוני שכותרתו: שם האמן יצירות לרכישה – הקובץ יכלול עד חמישה דימויים של עבודות בלבד. לכל עבודה יש לציין מחיר בנפרד. כמו כן, יצורפו פרטים על כל עבודה, לרבות שם היצירה ותאריך היצירה, מידות וטכניקה.

 3. קובץ אלקטרוני שכותרתו: שם האמן יצירות לעיון – קובץ זה יכלול עד 15 דימויים מעבודות קיימות, לצורך התרשמות הוועדה הציבורית

 4. את הטופס המלא ושני קובצי התמונות יש לשלוח בדוא"ל מרוכז אחד לכתובת: [email protected].

בכותרת הנושא של הדוא"ל שיישלח יש לציין את הפרטים האלה בלבד: שם האמן בעברית – אמנות 2017

מועד אחרון למשלוח הצעות: 13 ביולי 2017

נוהל בחירת העבודות

 1. הוועדה הציבורית תגבש את המלצותיה ברוב דעות ותמסרן לכנסת, בצירוף הסברים ונימוקים לכל המלצה.

 2. חבר הוועדה הציבורית יימנע מהשתתפות בישיבות וממעורבות בהחלטות אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד עניינים בין תפקידו כחבר הוועדה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו. כל חשש לניגוד עניינים כאמור יצוין בפרוטוקול ההחלטה.

 3. בתום מועד הגשת ההצעות תבדוק הוועדה הציבורית כל הצעה לגופה בהתבסס על הקבצים שצורפו ופרטי העבודה, בהתאם לשיקול דעתה ובהתחשב ברמה האמנותית של היצירה ובמקוריותה, ברקע האמנותימקצועי של האמן, באיכות העבודה, בעמידות החומרים ובהתאמת היצירה להגשמת הפרויקט. הוועדה רשאית לבקר אצל אמנים שהגישו הצעות, עלפי שיקול דעתה, כדי להתרשם מקרוב מהיצירות המוצעות.

 4. הוועדה הציבורית רשאית שלא לדון בהצעה שהוגשה באופן חסר או שלא עלפי ההוראות, וכן לפנות לאמנים לשם קבלת השלמות או הבהרות, והכול לפי שיקול דעתה המלא. עם זאת, יובהר כי הוועדה הציבורית אינה רשאית לבקש מהאמנים לשנות את ההצעות שהביאו לבחינת ועדת השיפוט.

 5. מובהר כי חל איסור על האמנים להסתייע בחברי הוועדה או לפנות אליהם, ישירות או באמצעות מי מטעמם, בכל עניין הקשור להליך זה של הגשת הצעות לרכישת יצירות לאוסף הכנסת 2017. אם יתברר כי המציעים נעזרו בחברי הוועדה הציבורית, הצעתם עלולה להיפסל.

 6. מצאה הוועדה כי לא הוגשו הצעות מתאימות מבחינת רמתן, מחירן או התאמתן לכנסת, רשאית היא שלא להמליץ על רכישת עבודות כלשהן מהעבודות המוצעות, או להמליץ על רכישת מספר מצומצם של עבודות בלבד.

היצירות שתרכוש הכנסת

 1. היצירות שתרכוש הכנסת יהיו בבעלותה ממועד רכישתן. מקום הצבת היצירה, משך הצבתה וכיוצא באלה יהיו נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של הכנסת. בכלל זה, הכנסת תהיה רשאית להחליט על שינוי מקום הצבתה של יצירה, להציב יצירה לצד עבודות אחרות ואף להסיר יצירה. הכנסת תדאג לשמירת אוסף האמנות ולטיפול בו לפי שיקול דעתה, ובמקרה הצורך תהיה רשאית לבצע תיקון ביצירה, לאחר התייעצות עם האמן בכל הקשור לאופי התיקון ולדרך שבה ייעשה, אם מסיבה כלשהי נפגעה שלמותה של היצירה בעת הצבתה בכנסת.

 2. יובהר כי הכנסת תהיה רשאית לצלם את היצירה ולפרסמה באתר האינטרנט שלה, בסרטוני תדמית, בחוברות הסברה הניתנות לבאי הבית ולכל מטרה אחרת, וכן להתיר לאחרים לעשות בה שימוש, בהתאם לרישיון השימוש שעליו יחתום האמן בעת רכישת היצירה (בנוסח המצ"ב). הכנסת מתחייבת שבכל מקרה בו תתיר לעשות העתק או צילום של היצירה בהתאם לתנאי רישיון השימוש, היא תדרוש ממקבל היתר לציין את שם האמן יצוין במקום, בנוסח, בהיקף ובאופן המקובלים.

לינק ישיר לקול הקורא וטפסים להגשת מועמדות

1 תגובות על “"קול קורא": הכנסת תרכוש יצירות של אמנים ישראלים”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *