קול קורא מפסטיבל הפיסול במעלות-תרשיחא

עיריית מעלות-תרשיחא, מקיימת זו השנה ה-27 ברציפות את הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול "אבן בגליל" בישראל

הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול הינו אירוע אמנותי מיוחד במינו, שבמסגרתו מתארחים פסלים מישראל ומרחבי העולם במעלות-תרשיחא, מפסלים במשך כשלושה שבועות בביתנים פתוחים לקהל המבקרים במקום ויוצרים פסלים מגושי אבן.

עיריית מעלות-תרשיחא נערכת כעת לקיום הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול מס' 27, שיתקיים בחול המועד פסח בין התאריכים 12-14.4.2017.

לפיכך, מזמינה העירייה פסלים מהארץ ומרחבי העולם להגיש הצעות לפיסול פסלים בסימפוזיון הבינלאומי "אבן בגליל" מס' 27.

כבכל שנה, גם השנה נבחר נושא רעיוני ליצירות, כאשר הסימפוזיון ה-27 יתמקד במחווה לעיר מעלות תרשיחא לרגל חגיגות ה-60 לעיר. העבודות הנבחרות שיפוסלו יוצגו עם תום הסימפוזיון ברחוב במפלים אשר הולך ונבנה בימים אלה באגם מונפורט, ויהוו חלק בלתי נפרד מהעיצוב הנופי שבו.

אנו מבקשים להגיש 3 סקיצות שונות עם רעיונותיך לפסל, בגודל 100X100X200 או ב-2 קוביות, גודל כל אחת 100X100X100 (מצ"ב שרטוט) עד לתאריך 7.1.2017

בדבר פרטים נוספים, שאלות והבהרות, ניתן לפנות לעירייה או לאוצרת, רחל גץ סלומון, במייל: [email protected] , [email protected] .

תנאים/קריטריונים להגשת מועמדות להשתתפות בסימפוזיון הבינלאומי לפיסול "אבן בגליל" מס' 27 שיתקיים בשנת 2017 במעלות תרשיחא – ישראל

 1. כללי
 2. הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול מס' 27 יתקיים בחודש אפריל 2017 במעלות תרשיחא, ישראל.
 3. תקופת עבודת הפסלים במסגרת הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול מס' 27:
 • תקופת שהות הפסלים במעלות תרשיחא- 21 יום
 • מועד הגעה למעלות תרשיחא – תאריך משוער 25.3.2017
 • סה"כ ימי עבודה נטו 16 יום (לא כולל שבת וחג )

נא לתכנן פסל, שזמן הביצוע שלו לא יעלה על ימי העבודה בפועל.

 1. בכל מקום בו מופיעה במסמך זה על נספחיו "העירייה", כוונת הדבר לעיריית מעלות-תרשיחא ו/או פיתוח מעלות-תרשיחא (1989) חברה בע"מ ו/או אגם מונפורט מרכז תיירות ונופש בע"מ.
 2. תנאים/קריטריונים להגשת מועמדות

הנך מוזמן/ת להשתתף בסימפוזיון ולהגיש הצעתך לעירייה.

בהצעה יש לכלול:

 1. קורות חיים: בקורות החיים יש לציין השתתפות בסימפוזיונים קודמים, תערוכות מיוחדות וכדומה, ארץ לידה, שנת לידה, כתובת מגורים, מס' טלפון, מס' פקס, שפות דיבור, כתובת דואר אלקטרוני. פסלים מישראל יגישו קורות חיים בעברית, פסלים מחו"ל יגישו קורות חיים באנגלית.
 2. תמונות : תמונות מעבודות פיסול קודמות של הפסל – רצוי לציין היכן מוצבים הפסלים כעת.
 3. סקיצות : 3 סקיצות המוצעות לפיסול ברוח נושא סימפוזיון הפיסול לשנת 2017 אשר יעסקו במחווה לעיר מעלות תרשיחא ולהיסטוריה שלה.
 4. לכל סקיצה של פסל, יש לתת שם וכן לתאר בקצרה את הפסל. סקיצות שלא יצורף להן המבוקש בסעיף זה, לא תידונה ע"י וועדת השיפוט האומנותית.

            על הפסל לציין בכל סקיצה מוצעת את מידות הפסל: אורך, רוחב, היקף.

 1. על המשתתף לעצב גם את הבסיס עליו יוצב הפסל ולהגיש סקיצה גם לבסיס לפסל. הבסיס לפסל יוכן ע"י הפסל במהלך תקופת סימפוזיון הפיסול.
 2. על הפסל לציין את שם המדינה אותה הוא מייצג ואת הלאום שלו (NATIONALITY).
 3. טופס השתתפות – נספח 1.
 4. על הפסל לקחת בחשבון, שהפסלים יוצבו בפארקים ו/או בגני ילדים ו/או מקומות ציבוריים אחרים ו/או כל מקום שהעירייה תמצא לנכון ועל כן עליהם להיות נגישים ובטיחותיים לילדים.??
 5. בחירת הפסלים המשתתפים- על בסיס הסקיצות שיתקבלו, ועדת הבחינה אמנותית תבחר את היצירות שיפוסלו בסימפוזיון ה-27. בחירת הועדה היא סופית ולא ניתנת לערעור.
 6. כלי עבודה ואסיסטנטים
 7. על הפסל להביא עמו מספר יחידות דיסק שיתאימו לעבודה באבן שיש ירושלמית (מתאים למתח חשמל V 220(, כולל חלקי חילוף, פטיש אויר קטן וכלי פיסול ידניים אישיים, כפי שימצא לנכון בהתאם לצרכיו.
 8. עיריית מעלות תרשיחא תספק חיבור חשמל, חיבור אויר וחיבור למים. כמו כן יועמד לרשות הפסלים, אחת למס' ימים, מנוף להזזת האבנים.
 9. הנהלת הסימפוזיון תהא רשאית, אך לא חייבת, לצוות לפסלים הנבחרים סטודנטים, אשר ישמשו כאסיסטנטים אישיים לכל אחד מן הפסלים או לחלק מהם.
 10. הבאת אסיסטנט אישי הינה באחריות הפסל ובמימונו בכל ההיבטים, המשתמעים מכך (הוצאות שהייה, ביטוח, אירוח וכדומה).
 11. אחריות וביטוח
 12. כל פסל יתחייב לפסל אך ורק את הסקיצה, כפי שהוצגה על ידו ואשר תבחר ע"י הועדה האמנותית. פסל שיחרוג מהתחייבויותיו לא יהא זכאי להשתתפות העירייה בהוצאותיו והעירייה תהא רשאית להפסיק עבודתו.
 13. הפסל מתחייב לערוך על חשבונו את הביטוחים המפורטים להלן, אשר יהיו בתוקף כל תקופת תוקפו של הסכם זה:

         א. ביטוח בריאות ותאונות אישיות המבטח את המשתתף.

         ב. ביטוח רכוש/ציוד אישי.

* תנאי הפוליסות יהיו כמפורט בנספח מספר 2.

ה. הבעלות על הפסלים

 1. הפסלים שיפוסלו ע"י המשתתפים בסימפוזיון יישארו בבעלות עיריית מעלות-תרשיחא, יהיו רכושה הבלעדי, והיא תהא רשאית להעבירם לצד ג' בכל דרך שתמצא לנכון לצמיתות או לתקופות קצובות.
 2. עיריית מעלות – תרשיחא תדאג להציב את הפסלים, שיפוסלו בסימפוזיון במקום נאות, בין ברחבי העירייה ובין מחוצה לה, ותתקין שלט שיישא את שם הפסל היוצר.
 3. אם יהא בפסל משום מפגע בטיחותי, אף אם אושר על ידי ועדת השיפוט ופוסל על ידי הפסל, לא תהא העירייה מחויבת להציב הפסל כאמור בסעיף זה.
 4. מימון הוצאות ושהייה
 5. הוצאות הלינה והכלכלה במעלות-תרשיחא של הפסלים המשתתפים, בכל תקופת הסימפוזיון הינם על חשבון עיריית מעלות-תרשיחא, עפ"י תכנית אירוח שתוכן ע"י העירייה. כל הוצאה מעבר לנ"ל כגון: הארכת שהות מעבר לימים בהם יתקיים הסימפוזיון, שיחות טלפון, הסעות מיוחדות, אירוח בני משפחה וכו' יחולו על הפסל .
 6. עיריית מעלות–תרשיחא, תשלם עבור השתתפות בסימפוזיון הפיסול כדלקמן:
 • פסל תושב ישראל: 2,500 $ מותנה בהגשת אישור ניכוי מס במקור .
 • מחצית מהסכום יועבר לפסל כ- 10 ימים לאחר הגעתו למעלות-תרשיחא והיתרה בסיום הסימפוזיון.
 1. אופן הגשת ההצעה ומועדים
 2. את ההצעות, כולל הסקיצות ושאר מסמכים נלווים עפ"י התנאים הנ"ל יש לשלוח באמצעות E-MAIL לכתובת : [email protected].
 3. בדבר פרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מר גיא רוטשטיין, עוזר מנכ"ל העירייה בטל':

     04-9578902 או באמצעות E-MAIL: [email protected].

 1. מועד ההגשה האחרון- 20/12/2016. הצעות שתוגשנה לאחר מועד זה לא ייבחנו ע"י הוועדה האמנותית.

נשמח לקבל את הצעותיך.

בכבוד רב,

סילס ליביליה

מנכ"ל עיריית מעלות תרשיחא

נספח 1

לכבוד,

עיריית מעלות תרשיחא                                                      תאריך: _________

רח' בן גוריון 1

מעלות 24952

ישראל

הנדון : הצעת פסל

אני מר/גב' ____________________ פסל/ת מ- _____________________

                 (שם פרטי ומשפחה)                                             (שם המדינה)

_________________________________________________________.

                     (כתובת)

מגיש בזאת הצעתי להשתתפות בסימפוזיון הפיסול "אבן בגליל" ה-27 , אשר יתקיים

במעלות-תרשיחא באפריל 2017 .

 1. להצעתי הנני מצרף/ת:
 2. קורות חיים .
 3. תמונות מעבודות פיסול קודמות שלי, המוצבים ב-_____________

_______________________________________________.

 1. סקיצות המוצעות לפיסול ברוח נושא סימפוזיון הפיסול לשנת 2017–

לכל אחת מן הסקיצות מצורף שמה של העבודה .

הסקיצות כוללות עיצוב של בסיס הפסל.

 1. הנני מוכן לייצג בפסטיבל הפיסול את מדינת ___________________.
 2. הנני מתחייב בזאת, לפסל במהלך הסימפוזיון הבינלאומי לפיסול "אבן בגליל" מס' 27, שיתקיים בשנת 2017 במעלות-תרשיחא, אך ורק את הפסל עפ"י הסקיצה שהגשתי ואשר תבחר ע"י ועדת השיפוט האמנותית.

ידוע לי ומוסכם עלי כי במידה ואחרוג מהתחייבותי זו, הנהלת סימפוזיון הפיסול תהא רשאית לפסול ולהפסיק השתתפותי בסימפוזיון הפיסול.

כמו כן ידוע לי ומוסכם עלי כי לא אהיה זכאי לקבלת את השתתפות העירייה בהוצאות (כמפורט בתנאים/קריטריונים להגשת מועמדות להשתתפות בסימפוזיון הבינלאומי לפיסול "אבן בגליל" 27), וכן כי לא תהיה לי כל דרישה ו/או תביעה לקבלת דמי השתתפות בהוצאות.

העתק הסקיצה, שתבחר ע"י הועדה האמנותית יהווה חלק בלתי נפרד מהתחייבותי זו.

 1. הנני מתחייב/ת להופיע ולהשתתף בסימפוזיון הפיסול, אם ובתנאי שהפסל שהצעתי ייבחר על ידי ועדת השיפוט. אהיה רשאי להודיע על אי השתתפותי בסימפוזיון עד ליום _25/2/2017_.?

הודעה מאוחרת יותר ו/או אי השתתפות בסימפוזיון ללא הודעה מוקדמת כנדרש לעיל תחייב אותי לשלם לעירייה פיצוי מוסכם ומוערך מראש בסך 1,000$ (אלף דולר ארה"ב).

 1. אני מקבל עלי את כל התנאים והקריטריונים, המפורטים במכתב העירייה, אשר נשלח אלי כהזמנה להצעת הצעות.
 2. התחייבות זו תהיה בתוקף רק בתנאי שהועדה האמנותית אכן תבחר אחת מהסקיצות שהגשתי.

בכבוד רב,

     __________         _                    ____                  __________________

       (תאריך)                 (שם פרטי ושם משפחה)                   (חתימה)

נספח 2

נספח ביטוחים

בפוליסות הביטוח, הנדרשות (בסעיף 12 א' ו ב' ) מפסל, המשתתף בסימפוזיון הפיסול הבינלאומי במעלות-תרשיחא, יכללו התנאים הבאים:

 1. תבוטל זכות השיבוב ו/או החזרה בתביעה של המבטח כלפי העירייה.
 2. ייכלל סעיף, הקובע כי ביטול הביטוח, בין עפ"י בקשת הפסל ובין על פי רצון

המבטח, ייעשה בהודעה מוקדמת, שתימסר גם לנציג העירייה 30 יום לפחות לפני מועד ביטול הביטוח המבוקש.

ייכלל סעיף בו מוותר המבטח על זכות השתתפות בביטוחי העירייה והביטוחים יהיו "ביטוחים ראשוניים".

 1. ייכלל סעיף הקובע כי אי קיום תנאי הפוליסות על ידי הפסל לא יפגע בזכויות העירייה.
 2. להבטחת התחייבויותיו של הפסל לביצוע הביטוחים דלעיל, מתחייב הפסל להמציא לנציג העירייה תוך 7 ימים מהמועד בו נודע לו על השתתפותו בסימפוזיון, אישור על קיום הביטוחים כשהוא חתום ע"י חברת ביטוח.

נוסח האישור מצ"ב כנספח 3.

נספח 3

לכבוד,                                                                                       תאריך: _________

עיריית מעלות-תרשיחא

רח' בן גוריון 1

מעלות – תרשיחא

א.ג.נ.,

הנדון: אישור על קיום ביטוחים של ________________

בקשר עם השתתפותו של __________________ בסימפוזיון הפיסול "אבן בגליל" ה-27 של עיריית מעלות-תרשיחא (להלן: "העירייה")

אנו הח"מ __________________________________ מצהירים בזאת כדלקמן:

אנו הוצאנו לבקשת _________________ ת.ז./ח.פ. _______________

(להלן: "הפסל") פוליסות לביטוח בקשר עם ההסכם.

אנו מאשרים כי קראנו את תנאי ההתקשרות וכי הוצאנו את כל הפוליסות הנזכרות שם ובתנאים הנזכרים שם.

ידוע לנו כי הצהרתנו זו מהווה בסיס להתקשרות בין העירייה לפסל ולפיכך הינה בלתי חוזרת, אלא בהודעה מראש כקבוע שם.

תנאי ההתקשרות בין העירייה לפסל מהווים חלק בלתי נפרד מהתחייבות זו ויקראו כחלק ממנה.

________________                                       ___________________

       תאריך                                                        חתימת המבטחים

רשימת פוליסות:

 1. ביטוח בריאות (לתושבי חוץ)     מס' פוליסה: _______________

 1. ביטוח רכוש מס' פוליסה: _______________

שם סוכן הביטוח: ___________________ טלפון: __________________

כתובת: __________________________________________________

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *