קול קורא לאספקת פעולות תרבות לפריפריה

קול קורא לאספקת פעולות תרבות לפריפריה

רישום למאגר ספקים

1.     כללי:

משרד התרבות והספורט (להלן- המשרד) באמצעות מינהל התרבות, מיישם מדיניות לקידום והפצת תרבות ליישובים בפריפריה (יישובי פריפריה: ישובים המצויים באשכול למ"ס סוציואקונומי 1-6 אזורי עדיפות לאומית 1-7 ומרחק מינימלי מת"א של 15 ק"מ) עבור כל המגזרים (לרבות המגזר הערבי, הדרוזי והחרדי) באמצעות בניית תכניות ופרויקטים בתחום התרבות והאמנות, קידומם, ביצועם, סבסודם וכו'. כל זאת במטרה לעודד הפצת תרבות איכותית ביישובים שבפריפריה החברתית והגאוגרפית ברחבי הארץ, על ידי סבסוד סדרות למנויים.

חברת פמי פרימיום בע"מ (להלן: "החברה"), הינה חברה פרטית אשר זכתה במכרז 4/2016 של משרד התרבות והספורט לניהול והפעלה של פרויקט לקידום והפצה של תרבות בפריפריה לצורך כך, על החברה לגבש רשימה של אירועים ומופעים שייכללו במסגרת סבסוד הסדרות.

רשימת המופעים תיקבע על-פי איכותם האמנותית והתאמתם ליישובים השונים בפריפריה. בחירת המופעים תיעשה על-ידי ועדות רפרטואר הכוללות אנשי מקצוע ואנשי ציבור, ותשקף את כל גווני האוכלוסייה והמגזרים השונים, תוך שמירה על רמה אמנותית נאותה.

יובהר כי לפחות 75% מהתקציב המוקצה לסבסוד יוקצה למופעים של גופים הנתמכים על-ידי מינהל תרבות במשרד, ויתרתו למופעים של אמנים בודדים וגופים שאינם נתמכים, בתחומים המפורטים בנספח א'.

2. תהליך העבודה:

מארגני האירועים והמופעים (להלן: "ספקי תרבות או ספקים") מוזמנים להגיש הצעות למאגר החברה, בהתאם לתנאי קול קורא זה.   רק הצעות אשר יאושרו על-ידי החברה, יכללו במאגר.

מציע אחד יוכל להיבחר כספק ליותר מתחום פעילות אחד. החברה אינה מתחייבת כי תבוצע רכישה כלשהי ו/או היקף רכישה מסוים מהספקים שהצעותיהם תיבחרנה ויכללו ברשימת הספקים.

2.     בקשות להבהרות

ספקי תרבות רשאים לפנות אל החברה בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי ה"קול קורא" או חלק מהם. את בקשות ההבהרה יש להפנות באמצעות פקס: 1533-5688130 או לכתובת הדואר האלקטרוני [email protected]. חובה על המציעים לוודא טלפונית באמצעות טלפון שמספרו:
073-2037420  כי בקשות ההבהרה שנשלחו על ידם בפקס התקבלו ע"י החברה. בקשות הבהרה אשר קבלתן לא אושרה טלפונית על ידי החברה לא יחשבו כשאלות הבהרה שהתקבלו במשרדי החברה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי לא יהיה תוקף לכל התייחסות של החברה לבקשות ההבהרה האמורות אלא אם ניתנה בהודעה בכתב.

מציע שהגיש בעבר חומרים לפרויקט ומבקש לכלול במאגר הפקה או פעילות חדשה נדרש להגיש את חלקים ב'-ד' בלבד. מציע המעוניין להגיש השלמות מוזמן לעשות כן.

 

3.     אופן הגשת מסמכי ההצעה

ההצעה תוגש באמצעות הדוא"ל המפורט לעיל, כשהיא מלאה ובצירוף כלל המסמכים הנלווים כשהם סרוקים. רצ"ב מסמך מרכז של כלל הטפסים הנדרשים לצורך רישום לקול קורא שבנדון. יובהר, כי יש להגיש אך ורק את המסמכים הנדרשים במסמך זה.

 

להלן המסמכים הנדרשים להגשה:

 • אישור הבנת מסמכי הקול הקורא – מצורף למסמך זה בעמ' 4;
 • פירוט בדבר הפעילות המוצעת ומסמכים רלוונטיים נוספים אודות הפעילות, ככל שישנם.
 • הצעת מחיר – מצורף למסמך זה בעמ' 7-6;
  יצוין כי הצעת המחיר תכלול את כל הוצאות המציע, לרבות הוצאות ישירות ועקיפות (כגון הוצאות נשיאת ציוד, הובלה, הכנה, חומרים, חניה וכו').
 • תעודת התאגדות \ תעודת עוסק מורשה או מלכ"ר – יש לצרף את תעודת התאגדות של
  המציע. על מציע שהוא עוסק מורשה/מלכ"ר/עוסק פטור להוכיח היותו כזה על ידי צרוף
  תעודת עוסק מורשה או מלכ"ר או עוסק פטור.
 • אישורים דרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976 – על המציע לצרף:

·    אישור ניהול ספרים – אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו.

·    אישור ניכוי מס – אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.

 • העתק צ'ק / צ'ק מבוטל / אישור בעלות על חשבון בנק.
 • העתק חשבונית / דוגמת חשבונית.
 • יובהר כי כחלק מהליך ההתקשרות יהיה על הספק אשר אושרו ויכללו במאגר הספקים לחתום על הסכם התקשרות עם החברה. החברה רשאית לנהל מו"מ על המחירים המוצעים על-ידי ספקי התרבות.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לחברה באמצעות מספר טלפון 073-2037420 ו/או באמצעות דוא"ל: [email protected].

בברכה,

תומר כהן

מנהל פרויקט תרבות לפריפריה

 

1 תגובות על “קול קורא לאספקת פעולות תרבות לפריפריה”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *