קול קורא לפסל חוצות

קול קורא לקבלת הצעות לעיצוב ופיסול פסל שיהווה אטרקציה תיירותית בעלת הקשר של ציונות במצפה רמון. כללי המועצה המקומית מצפה רמון מזמינה בזאת אמנים ו/או גופים העוסקים בפיסול אומנותי להגיש למועצה הצעה להקמת פסל הקשור בציונות בנגב בתחומי המועצה. הפסל יוצב באזור שטח של כ- 250 מ"ר המצוי בסמוך לרחוב שדרות בן גוריון  בתחומי המועצה כמפורט בנספח […]

קול קורא לקבלת הצעות לעיצוב ופיסול פסל שיהווה אטרקציה תיירותית בעלת הקשר של ציונות במצפה רמון.

 • כללי
  • המועצה המקומית מצפה רמון מזמינה בזאת אמנים ו/או גופים העוסקים בפיסול אומנותי להגיש למועצה הצעה להקמת פסל הקשור בציונות בנגב בתחומי המועצה.
  • הפסל יוצב באזור שטח של כ- 250 מ"ר המצוי בסמוך לרחוב שדרות בן גוריון  בתחומי המועצה כמפורט בנספח א'.
  • השטח המיועד לפסל יהיה 9*10 מטרים בגובה של לפחות כ- 6 מטר. (הוועדה שתוקם תוכל לשקול חריגה ממידות אלו).
  • המציע אשר יבחר על ידי המועצה להפקת הפסל יידרש לבצע את כל הפעולות ו/או התיאומים הנדרשים לייצור הפסל, אספקה והתקנת הפסל באתר ועד לביצוע מושלם, לרבות אך לא רק:
   • עיצוב הפסל.
   • מדידת השטח.
   • תכנון הפסל.
   • ביצוע הדמיות לפסל ולהצבתו במיקום הסופי.
   • הגשת בקשה להיתר (במידה ויידרש) וליווי עד לאישורו.
   • הגשת חישובים סטטיים, הצהרת מהנדס וכל התנאים שתדרוש הוועדה המקומית.
   • תכנון הובלת הפסל.
   • תכנון הסדרי תנועה להובלת הפסל והצבתו לרבות אישורם ע"י הגורמים השונים.
   • הגשת דו"ח ע"י יועץ בטיחות להצבת הפסל
   • התכנון ההנדסי המפורט.
   • דרישות בטיחות.
   • הקמת/הצבת הפסל במקום.
  • הרשימה המפורטת בסעיף דלעיל הינה רשימה חלקית ועל המציע שיבחר יהיה לבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך הפקת הפסל לשביעות רצונה של המועצה.
  • הפסל יביא לידי ביטוי, בין היתר, קונספט של אחד או יותר מהיסודות הבאים:
   • ההיסטוריה של אנשי המדבר והר הנגב.
   • הקשר לחלוציות הציונית באזור.
 • לאחר הצבתו, הבעלות והקניין בפסל תהיה של המועצה המקומית בלבד. מובהר בזאת כי הצפיה בפסל תהא חופשית לקהל הרחב. האמן לא יוכל לגבות כל תשלום נוסף למעט התשלום שיגיע לו בגין התמורה הנקובה בחוזה ההתקשרות. בצד הפסל יצויין שמו של הפסל, בנוסח ובדרך שתקבע המועצה. מעבר לכך לא תהיה כל זכות קניינית ו/או מוסרית של האמן בפסל ואלו יהיו קנויות למועצה המקומית מצפה רמון בלבד.
 • המציע שיקבל את רשות המועצה להקמת הפסל יחתום על חוזה אשר ייערך על ידי המועצה ואשר יכלול את כלל התחייבויותיו המפורטות לעיל ולהלן, לרבות התחייבויות שנטל על עצמו במסגרת הצגת הצעתו.
 • הגשת מענה לקול קורא
  • על מגישי ההצעות להגיש במסגרת הצעתם, הצעה אשר תכלול את המרכיבים הבאים:
   • הצגת ניסיונו של המציע בהקמת/עיצוב/פיסול פסלים.
   • מפרט סקיצה הכוללת התייחסות לכל הפחות לאמור לעיל ולהלן וכן התייחסות לציוד/חומרים  אשר המציע מתכוון לעשות בו שימוש, תרשים העמדה כיו'.

המציע יוכל לצרף להצעתו מצגת power point הכוללת את תרשים העמדה והתייחסות לדרישות המפורטות לעיל ולהלן.

   • הצעה כספית – המציע יציע מחיר בהצעה פאושלית כוללת ומלאה שלא תעלה על 250,000 ₪ כולל מע"מ.
   • פרטים אודות מגיש ההצעה ועסקיו (פרופיל המציע).
 • אופן בחירת ההצעות הזוכות
  • ההצעות הזוכות יבחרו על ידי המועצה ו/או כל גוף, כגון ועדת היגוי, אשר יוסמך על ידה.
  • הליך זה אינו מהווה מכרז והנו במסגרת פטור ממכרז (פטור בגין יצירת אומנות). המועצה לא תהא מחוייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, ואף תוכל לבקש מהזוכה שינויים ועדכוני עיצוב.
  • המועצה רשאית לבחור מספר הצעות והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי הצעות אשר אינן  תואמות את צביון החיים במועצה ו/או הצעות אשר עלולות לפגוע ברגשות הציבור ו/או בתקנת הציבור יפסלו על הסף.
 • ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה ואטומה עליה ירשם "קול קורא –  להקמת פסל אטרקציה תיירותית במצפה רמון". ההצעות תימסרנה לתיבת המכרזים בבניין המועצה, ברחוב בן גוריון 1 מצפה רמון לא יאוחר מיום ה' 26.2.15 בשעה 12:00

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *